Προκήρυξη θέσεως για την πρόσληψη εθνικού (ομοσπονδιακού) προπονητή

Η Προσωρινή Διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο προκηρύσσει μία θέση για την πρόσληψη ενός Εθνικού (Ομοσπονδιακού) Προπονητή με τα κάτωθι απαιτούμενα (αθροιστικά) ελάχιστα προσόντα:

1) Απολυτήριο Λυκείου (για όσους δεν έχουν πτυχίο Ανώτατης Σχολής της
ημεδαπής ή ομότιμο – αναγνωρισμένο της αλλοδαπής)
2) Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητή Τζούντο Ά Κατηγορίας (με τα
προσόντα που περιγράφονται στο άρθρο 48 του Εσωτερικού Κανονισμού ,
που επισυνάπτεται)
3) Να έχει τουλάχιστον το βαθμό του 4ου DAN από την ΕΟ ΤΖΟΥΝΤΟ ή από
ξένη Ομοσπονδία, μέλος της IJF
4) Να έχει τουλάχιστον τετραετή προπονητική εμπειρία στο άθλημα του τζούντο
5) Να έχει ικανοποιητική γνώση της αγγλικής γλώσσας (LOWER)

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.